MULTIKULTURALISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

Sapari Sapari

Sari


Salah satu aspek humanisme yang sekarang ramai dibicarakan dan menjadi isu-isu penting dalam wacana perdebatan adalah mengenai paham pluralisme dan multikulturalisme dalam berbagai bidang kajian. Berbagai interpretasi dan pemikiran yang berkembang ditengah masyarakat mengenai kedua isu tersebut. Munculnya wacana tersebut juga tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia yang ditakdirkan Allah memiliki keragaman etnik, budaya, dan agama. Studi ini mengkaji mengenai wacana pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam dan bagaimana keberadaannya dalam sistem pendidikan agama Islam. Studi ini mengadopsi penelitian kepustakaan (Library Research) dimana berisi koleksi materi yang mendalam pada satu atau beberapa subjek. Adapun subyek atau materi yang dikaji dalam studi ini adalah mengenai. Studi ini menyimpulkan bahwa memasukkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam merupakan suatu keniscayaan, sebagai upaya dan langkah kongkrit dalam mentransformasikan pola pemahaman keagamaan yang inklusif, dinamis, dan fleksibel dengan tanpa mengabaikan dimensi-dimensi kesakralan ajaran agama.

Kata Kunci


Studi kepustakaan; multikulturalisme; pendidikan Islam

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdul Munir Mulkhan. 2005. Kesalehan Multikultural, Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah

Azyumardi Azra.1996. Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalis, Modernisme hingga Post Modernisme, Jakarta: Paramadina

Mahpud, Choirul. 2010. Pendidikan Multikultural, cet. Ke-4, Yogyakarta: Putaka Pelajar

Sutrisno. 2011. Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam, Yogyakarta: Fadilatama

Wan Mohd. Nor Daud. 1998. Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas, Bandung: Mizan


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.